Share this

Watch: Farm to Early Care for Hmong Providers (Hmong Language Version)

Kawm txoj koom haum HAFA thiab IATP lub zeem muag txhawb kev no qab haus huv rau menyuam yau.  Cov Thawv Zaub (CSA) pab ua ib txoj kev ua lag luam rua cov niam txiv hmoob ua liab ua teb.  Tsi tag li ntawb, tseem pab cov chaw zov menyuam muaj zaub noj. Saib ua lus Askiv ntawm no.

Cov neeg ua daim duab

Tus nug thiab tus txhais lus yog KaZuab Xyooj

Tus yees duab yog Nora Shields-cutler

Tus muab nkauj yog Robin Shields-Cutler

Kawm Ntxiv: 

Xyoo 2020, koom haum Hmong American Farmers Association (HAFA) thiab Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) koom tes los tsim lub tswv yim coj thawv zaub noj mus rau cov chaw zov menyuam nyob rau sab East Side St. Paul. Lub hom phiaj yog txhawb kev noj qab haus huv rau cov menyuam yau.  Yog koj xav paub txog txoj kev tshawb fawb los ntawm “Thawv Zaub Noj Rau Chaw Zov Menyuam” los yog “Farm to Early Care” thiab txoj kev txhawb cov niam txiv Hmoob ua liab ua teb nyob rau lub koom haum Hmong American Farmers Association (HAFA), nyeem tsab ntawb,  “Farm to Early Care pilot case study.  


Learn more about HAFA and IATP’s partnership to support farm to early care with Hmong Providers. CSA boxes help provide alternate markets for HAFA farmers, and give providers culturally-relevant foods for the kids they care for! Watch the English language version here

Credits: 

Interviews and interpretation by KaZoua Xiong

Filming and editing by Nora Shields-Cutler

Music by Robin Shields-Cutler

Learn more: 

Building on a long-standing partnership and a bedrock vision of a truly community-based food system, in 2020 the Hmong American Farmers Association (HAFA) and the Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) launched a new Farm to in-home Early Care initiative on the east side of St. Paul. Read a Farm to in-home Early Care pilot case study on increasing access to healthy, culturally appropriate produce and resources for Hmong in-home early care providers and sustaining the financial viability of Hmong American Farmers Association farmers.